Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekilleri, 18 yaşından küçüklerin Ferdî Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e transferine imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zarurî mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan hususların yine düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Öbür Kimi Alanlara Ait Kanunlarda ve Bir KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifle, Karayolları Trafik Kanunu’nda motorlu araçlar zarurî mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran, bu tazminatlardan bedel kaybı tazminatında, aracın piyasa kıymeti, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan kesimleri ile hasar meblağı dikkate alınacak.

Takviyeden mahrum kalma tazminatı, ulusal doğum ve vefat istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve mecburî mali sorumluluk sigortası genel kurallarında belirtilen iskonto oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Daima sakatlık tazminatı hesaplanmasında da birebir asıllar geçerli olacak; daima sakatlık oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplama yapılacak.

Daima sakatlık oranının tespitinde temel alınacak mevzuat, mecburî mali sorumluluk sigortası genel koşullarında belirtilecek.

Teklifle, tazminat dışında kalan hallere ait de bir düzenleme yapılıyor.

Düzenlemeyle, tazminat dışında kalan ziyanlar sigorta kontratında teminat altına alınan risk ile bağdaşmadığından, kelam konusu bireyler ve araçların uğradıkları ziyanların, mecburî mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyor.

Kredi faiz yahut kar hissesi dayanağı 12 ay müddetle uygulanacak

Teklifle, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin ismi “Finansal İstikrar Komitesi” olarak değiştirilerek, tekrar yapılandırılıyor.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite derdini karşılamak ve istihdamı desteklemek için ek olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşürebilecek. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşülen meblağ Fondan karşılanacak.

Sağlanan kredi faiz yahut kar hissesi takviyesi, dayanak kapsamına giren sigortalılar için 12 ay mühletle uygulanacak. Bu husus kapsamına giren iş yerleri ek olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu takviyeden yararlanacak.

İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal müddetinde verilmemesi, primlerin yasal müddetinde ödenmemesi ve SGK’ya prim, idari para cezası, bunlara ait gecikme cezası, gecikme artırımı borcu bulunması ya da mahkeme kararıyla yahut yapılan denetim ve kontrollerde çalıştırdığı bireyleri sigortalı olarak bildirmediği, bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespiti halinde bu dayanaktan yararlanılamayacak.

Lakin SGK’ye olan prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren yahut yapılandıran patronlar, bu taksitlendirme yahut yapılandırma devam ettiği sürece bu imkandan yararlanabilecek.

Belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla yararlanma müddetini aşmamak üzere, takviyeden yararlanılmış olan sigortalının takviye müddetini tamamlamadan işten ayrılıp yine işe başlaması halinde, kelam konusu sigortalıdan ötürü tekrar işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, bu takviyeden kalan mühlet kadar yararlanmaya devam edilecek.

18 yaş altı vatandaşlar BES kapsamına alınabilecek

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları ismine BES’te birikim yapabilecek.

Ebeveynler, yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine yahut çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve kuralları uyan dernek, vakıflar ve sandık üzere hukukî kişiliği haiz meslek kuruluşu yahut sair ticaret şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 tarihi prestijiyle mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ait meblağlarını, 31 Aralık 2023’e kadar kısmen yahut büsbütün BES’e aktarabilecek.

BES’e aktarılan fiyatlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda transfer yapan üyeler, transfer tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve vefat haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

Transfer yapan üyelerin sistemde kazanacakları mühlete ve üyelerden toplumsal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların transfer sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ait temel ve yöntemler, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek.

BES’e aktarılan meblağlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha evvel masraf kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari çıkarının tespitinde dikkate alınacak.

Transferin yapılması emeliyle gerçekleştirilen taşınmaz yahut iştirak payı satışından doğacak yararın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden meblağı kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Bu kapsamla yapılan süreçler her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak.

Emeklilik mukavelesi akdetmiş olan iştirakçilerden, transfere ait olarak giriş aidatı dahil rastgele bir kesinti yapılmayacak.

Yurt içinden yahut memleketler arası piyasalardan sigorta yahut reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında zahmet bulunan riskler, nükleer riskler üzere özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu faydası bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta yahut reasürans havuzları kurma yahut kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri ortasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, tertip yahut iş birliği sistemlerinin yürütülebilmesi emeliyle hukukî kişiliği haiz Özel Riskler İdare Merkezi kurulacak.

Çek ibraz müddetinde düzenleme yapılıyor

İbraz mühletinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri ortasına isabet eden yahut ibraz müddeti bu tarihler ortasında başlayan çeklerin ibraz müddeti, 31 Mayıs 2021’e kadar duracak.

Bu çeklerin belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının büsbütün bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması yahut kısmen bulunması halinde ise “karşılıksızdır” süreci yapılmayacak. Belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmeyen yahut ibraz edildiği halde “karşılıksızdır” süreci yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz mühletleri içinde ibraz edilebilecek.

Teklifle, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlıklarının misyon müddetlerini, üç kez ile sonlu olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Bir cevap yazın