İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

tarafından
1
İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekilleri, konkordato kurumunun daha fonksiyonel hale getirilmesi, iflas tasfiyesinin daha faal formda yürütülebilmesi, iflas yönetim memurlarının niteliklerinin artırılması ve bunlara yönelik atama, eğitim ve kontrol sistemi getirilmesini de içeren İcra ve İflas Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni, Meclis Başkanlığına sundu.

Teklife nazaran, iflas yönetim memurları, uzmanlık bölge heyetleri tarafından oluşturulan iflas yönetim memurları listesinden seçilecek. Bu biçimde seçilen iflas yönetim memurlarından birinin yeminli mali müşavir yahut hür muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması mecburî olacak.

Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı tarafından müsaade verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması kaidesi aranacak. Listede görevlendirilecek memur bulunmaması halinde liste dışından görevlendirme yapılabilecek.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta işletmenin devamlılığı ve iktisada olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi kararları uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar farklı ayrı satılacak.

Rehinli malın konkordato projesine nazaran işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor yahut değeri düşecek ya da koruması masraflı olacak ise satışına müsaade verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin ölçüsü kadar ödeme yapılacak.

Süreksiz ve kesin mühlet müddetince devam eden kontratlar nedeniyle borçlanılan edimler, karşılıklı olarak ifa edilecek.

Borçlu, mahkemenin müsaadesi dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için değer arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecek. Aksi halde yapılan süreçler kararsız olacak. Mahkeme, bu süreçler hakkında karar vermeden evvel komiserin görüşü ile alacaklılar şurasının muvafakatini almak zorunda olacak.

Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin kolay yahut ismi tasfiye yordamına nazaran yapılmasına ve gerektiğinde ismi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek. Bu halde iflas yönetimine ilişkin vazife ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacak.

Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere süreksiz mühlet kararından sonra komiserin müsaadesiyle akdedilmiş borçlar, ismi konkordatoda, konkordato kurallarına tabi olmayacak, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine bahis edilebilecek ve rehinli alacaklardan çabucak sonra, öbür bütün alacaklardan evvel ödenecek.

İflas yönetim memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme yordamı dikkate alınmaksızın iflas yönetim memuru görevlendirilecek. Bir kişinin eş vakitli olarak beşten fazla belgede memur olarak misyon alma yasağının takibi gayesiyle, görevlendirilen iflas yönetim memurları, icra mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi uzmanlık bölge konseyine bildirilecek.

Harçlar Kanunu’ndaki düzenlemeyle, yapı kullanma müsaade dokümanı verilmesi sırasında yapı kullanma müsaadesi harcı ile cins tashihi harcının belediyelerce tek seferde alınması öngörülüyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yapı kullanma müsaade dokümanı düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği süreçleri resen yapılacak. Yapı kullanma müsaade evrakını düzenlemeye yetkili yönetim tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma müsaade dokümanı ile yapı aplikasyon projesine nazaran kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenecek. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine ayrıca bir evrak aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecek. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat irtifakının tesciline ilişkin resmi senede ve kat mülkiyetinin kurulmasındaki istem ve evraklara dayalı olarak ayrıca bir doküman aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilecek.

Yapı kullanma müsaade evrakı düzenlenen tüm yapılarda, Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne yüklenemeyen yapı kullanma müsaade dokümanı ile yapı aplikasyon projesinin yetkili yönetim tarafından elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi halinde, cins değişikliğiyle ilgili kararlara nazaran süreç yapılacak.

Emlak Vergisi Kanunu’ndaki değişikliğe nazaran, tapu müdürlükleri, bina ve arazinin bölüm ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi bedeli ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacak. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen başka haller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin evre ve ferağı yapılmayacak.

Tapu dairelerinin dönem ve ferağ sürecini, ilgili belediyelere bildirebilmesi için elektronik altyapının hazırlanabilmesi gayesiyle geçiş süreci öngörülüyor. Belediyeler bu husustaki elektronik alt yapılarını 1 Ocak 2023’e kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açacaklar.

Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen yeni hususla iş yapma kolaylığı ıslahatları kapsamında birleştirilen kimi inşaat müsaadeleri prosedürlerine bağlı olan harçların, bedel ve fiyatların de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilmesi öngörülüyor. Bu sayede, idari müracaat olarak birleştirilen süreçlerin art planında var olan ödeme süreçlerinin tek seferde yapılabilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanuna eklenen yeni hususa nazaran, su ve kanalizasyon durum dokümanı ile irtibat ve iştirak talebinin inşaat ruhsatı başvurusu ile birlikte yapılması halinde, İSKİ tarafından yılı içinde belirlenen su ve kanalizasyon durum evrakı fiyatı ile irtibat ve iştirak bedeli hesaplanarak ilgili belediye tarafından tahsil edilecek. İlgili belediye tarafından tahsil edilen su ve kanalizasyon durum evrakı fiyatı ile irtibat ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba husus edilmeden İSKİ’nin hesabına aktarılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden