Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

Emeklilerin bayram ikramiyesi 1000 liradan 1100 liraya çıkarıldı.

AK Parti milletvekillerince hazırlanan Vergi Yol Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, bayi kontrol sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dağıtıcı lisansı sahiplerine hizmet veren otomasyon şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yanı sıra bu şirketlere de idari yaptırım uygulanabilecek.

“Petrol Piyasası Kanunu’na nazaran yapılan talep yahut süreçlerde, kanuna karşı hile yahut palavra beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur.” kararı kapsamında lisansı iptal olanlara tekrar lisans verilmeyecek.

Lisans sahibinin hukuksal kişi olması durumunda kelam konusu iptale mevzu fiilin işlendiği tarih prestijiyle yüzde 10’dan fazla hisseye sahip ortaklar, idare konseyi lider ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlar ve bu bireylerin ortak, idare konseyi lider yahut üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu hukuksal şahıslar lisans sahibi olamayacak.

Muhteviyatı prestijiyle aldatıcı evrak düzenleme, bu evrakları kullanma, dokümanların asıl yahut suretlerini büsbütün ya da kısmen düzmece olarak düzenleme yahut bu evrakları kullanma hataları ile kanun teklifiyle getirilen hataların işlendiğinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesiyle birlikte kurum tarafından rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut mahkeme kararı katılaşıncaya kadar süreksiz olarak durdurulacak ve bu müddet içinde kelam konusu tesis için diğer bir gerçek yahut hukuksal bireye de lisans verilmeyecek.

Mutlaklaşmış mahkeme kararına nazaran lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Bu kapsamda kalan fiillere ait olarak verilen idari para cezaları ödenmediği surece lisansa bahis tesis için lisans verilmeyecek. Bu kapsamda kabahatlere ait vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar kelam konusu tesis için öbür bir gerçek yahut hukukî kişi de lisans sahibi olamayacak.

Dağıtıcılar ortası akaryakıt ticaretine ait kararlara karşıt davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Tıpkı kararlara tersliğin lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, Vergi Yol Kanunu’ndaki ilgili kararlara nazaran istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti, teminat verilinceye kadar durdurulacak ve bu müddet içinde kelam konusu tesis yahut faaliyet için diğer bir gerçek yahut hükmî şahsa de lisans verilmeyecek.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişikliğe nazaran, dağıtıcı ve otogaz bayilik lisansları ile EPDK tarafından belirlenen başka lisans cinslerine ait olarak lisans başvurusu, lisans tadili yahut lisans mühleti uzatılmasına ait taleplerin yerine getirilmesi için SGK’ye vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması koşulu aranacak.

Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, kurum tarafından SGK ve Gelir Yönetimi Başkanlığından temin edilecek. Bu fıkranın uygulanmasına ait metot ve asılları SGK ve Gelir Yönetimi Başkanlığının görüşünü alarak belirlemeye EPDK yetkili olacak.

Düzenleme çerçevesinde lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, Vergi Metot Kanunu’nun belirlenen kararlarına nazaran istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti, teminat verilinceye kadar durdurulacak ve bu mühlet içinde kelam konusu tesis yahut faaliyet için öteki bir gerçek yahut hukukî bireye de lisans verilmeyecek.

Kaçakçılıkla Gayret Kanunu’nda yapılan değişiklikle, petrol türevli eserlere ek olarak EPDK’den müsaade alınmaksızın rastgele bir eserden üretilen unsurların akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari emelle satın alınması, taşınması yahut saklanması da kaçakçılık hataları kapsamına dahil edilecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında metne iki yeni unsur ihdas edildi.

Buna nazaran, emeklilerin bayram ikramiyesi 1000 liradan 1100 liraya çıkarıldı.

Kovid-19 salgınıyla çaba kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi gayesiyle ibraz müddetinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs ortasına, bu tarihler dahil olmak üzere, isabet eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran’dan sonra kalan ibraz mühleti içinde ibraz edilebilecek.

30 Nisan ile 31 Mayıs ortasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu kapsamına giren kamu yönetimlerinin kamu hukukundan yahut özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan ile 31 Mayıs ortasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

Öte yandan, İstişare Şurası’nın teklifiyle, TBMM Genel Konseyinin 4-5-6-11 Mayıs günleri toplanmamasına karar verildi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi 18 Mayıs Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Bir cevap yazın