Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi (1)

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Metot Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyeti’nde kabul edildi.

Vergi Adap Kanunu’nun fatura nizamına ait hususuna eklenen kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal yahut hizmetin nevi, ölçüsü, fiyatı, fiyatı, satışın yapılma formu, faaliyet konusu, bölüm yahut mükellefiyet tipini başka farklı yahut birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın, malın teslim edildiği yahut hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zaruriliği getirmeye yetkili kılınıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretleri kullanma mecburiliği getirilen eserleri imal yahut ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirasını geçmemek üzere bir evvelki hesap periyoduna ilişkin brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar, ayrıyeten bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretler verilmesinden evvel bu eserler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV meblağının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak maksadıyla Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun’un “teminat ve değerlendirmesi” unsurunda yer alan menkul mallar hariç olmak üzere, anılan hususta sayılan cinsten teminat alma ve uygulamaya ait tarz ve temelleri belirlemede yetki verilecek.

Teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın belirlenmesinde; mükelleflerin vergiye ahenkleri, faaliyet alanı, türel statüsü, mükellefiyet mühleti, etkin yahut öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında uydurma yahut içeriği prestijiyle aldatıcı doküman düzenleme yahut kullanma istikametinde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş yahut üretim hacmi ile eser ve mükellef kümeleri dikkate alınacak.

Bu zorunluluklara uymayanlara 25 bin liradan az ve 1 milyon liradan fazla olmamak üzere, bir evvelki hesap periyoduna ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü fiyatında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici aygıt mührünü kaldıran, donanım, yazılımı değiştiren, yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici aygıtın hafıza ünitelerine, elektronik devre elemanlarına, harici donanım, yazılımlarla olan temas sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili öteki sistemlere fizikî yahut bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali doküman yahut bilgilerin aygıtta kayıt altına alınmasını engelleyen, aygıttaki bilgileri değiştiren, silen, ödeme kaydedici aygıt yahut temaslı öteki donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili öbür sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı yahut öteki kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken evrak, bilgi yahut dataların iletilmesini önleyen, bunların gerçeğe uygun olmayan halde iletilmesine sebebiyet verenler, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak.

Bu cürümlerin işlendiğinin inceleme sırasında tespitinde, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcılarınca, bu tespitlere ait rapor düzenlenecek, rapor kıymetlendirme kurulunun mütalaasıyla birlikte durum cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. Kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması kuralı aranmayacak.

Vadesi geçmiş borç olmayacak

Toplumsal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçları da düzenleme kapsamına dahil edildi.

Bu bağlamda Petrol Piyasası Kanunu’na nazaran, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Güç Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) belirlenen başka lisans tiplerine ait lisans başvurusu, lisans tadili yahut lisans mühleti uzatılmasına ait taleplerin yerine getirilmesi için SGK’ye vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun’un, “amme alacağı ödenmeden yapılmayacak süreçler ile süreç yapanların sorumlulukları” unsuru kapsamında vadesi geçmiş borç bulunmaması gerekecek.

Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, EPDK tarafından Gelir Yönetimi Başkanlığı ve SGK’dan temin edilecek. EPDK, buna ait yöntem ve temelleri Gelir Yönetimi Başkanlığı ile SGK’nın görüşünü alarak belirleyecek.

Dağıtıcı lisansı sahibi, EPDK tarafından yetkilendirilen hukukî şahıslar aracılığı ile kontrol sistemini kuracak ve uygulayacak. Kontrol sistemini kuracak ve uygulayacak hükmî bireylerde aranacak idari, mali ve teknik koşullar ile bu hukuksal şahısların hak ve yükümlülüklerini EPDK belirleyecek. Kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasına ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen hukuksal şahıslar ortaklaşa sorumlu olacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, dağıtıcılar, rastgele bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı diğer bir dağıtıcıya satamayacaklar. Bu kararın yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022 olacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Bir cevap yazın