Akaryakıt kaçakçılığıyla gayrete ait kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edildi (1)

tarafından
11
Akaryakıt kaçakçılığıyla gayrete ait kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edildi (1)

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Tarz Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edildi.

Teklifle Vergi Yol Kanunu’nun fatura nizamına ait unsuruna eklenen kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal yahut hizmetin nevi, ölçüsü, fiyatı, fiyatı, satışın yapılma hali, faaliyet konusu, kesim yahut mükellefiyet çeşidini başka ayrı yahut birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın, malın teslim edildiği yahut hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi mecburiliği getirmeye yetkili kılınıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretleri kullanma mecburiliği getirilen eserleri imal yahut ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirasını geçmemek üzere bir evvelki hesap periyoduna ilişkin brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar, ayrıyeten bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretler verilmesinden evvel bu eserler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV meblağının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak gayesiyle Amme Alacaklarının Tahsil Yolu Hakkında Kanun’un “teminat ve değerlendirmesi” unsurunda yer alan menkul mallar hariç olmak üzere, anılan unsurda sayılan tipten teminat alma ve uygulamaya ait tarz ve asılları belirlemede yetki verilecek.

Teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın belirlenmesinde; mükelleflerin vergiye ahenkleri, faaliyet alanı, hukuksal statüsü, mükellefiyet mühleti, faal yahut öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında düzmece yahut içeriği prestijiyle aldatıcı evrak düzenleme yahut kullanma tarafında olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş yahut üretim hacmi ile eser ve mükellef kümeleri dikkate alınacak.

Bu zorunluluklara uymayanlara 25 bin liradan az ve 1 milyon liradan fazla olmamak üzere, bir evvelki hesap devrine ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü fiyatında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici aygıt mührünü kaldıran, donanım, yazılımı değiştiren, yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici aygıtın hafıza ünitelerine, elektronik devre elemanlarına, harici donanım, yazılımlarla olan temas sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili öbür sistemlere fizikî yahut bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali doküman yahut bilgilerin aygıtta kayıt altına alınmasını engelleyen, aygıttaki bilgileri değiştiren, silen, ödeme kaydedici aygıt yahut irtibatlı öteki donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili öteki sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı yahut öteki kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken evrak, bilgi yahut dataların iletilmesini önleyen, bunların gerçeğe uygun olmayan biçimde iletilmesine sebebiyet verenler, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak.

Bu kabahatlerin işlendiğinin inceleme sırasında tespitinde, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcılarınca, bu tespitlere ait rapor düzenlenecek, rapor kıymetlendirme komitesinin mütalaasıyla birlikte durum cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. Kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması koşulu aranmayacak.

Vadesi geçmiş borç olmayacak

Komitede kabul edilen önergeyle Toplumsal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçları da düzenleme kapsamına dahil edildi.

Bu bağlamda Petrol Piyasası Kanunu’na nazaran, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Güç Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) belirlenen öteki lisans çeşitlerine ait lisans başvurusu, lisans tadili yahut lisans müddeti uzatılmasına ait taleplerin yerine getirilmesi için SGK’ye vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanun’un, “amme alacağı ödenmeden yapılmayacak süreçler ile süreç yapanların sorumlulukları” hususu kapsamında vadesi geçmiş borç bulunmaması gerekecek.

Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, EPDK tarafından Gelir Yönetimi Başkanlığı ve SGK’den temin edilecek. EPDK, buna ait adap ve asılları Gelir Yönetimi Başkanlığı ile SGK’nin görüşünü alarak belirleyecek.

Dağıtıcı lisansı sahibi, EPDK tarafından yetkilendirilen hükmî şahıslar aracılığı ile kontrol sistemini kuracak ve uygulayacak. Kontrol sistemini kuracak ve uygulayacak hukukî şahıslarda aranacak idari, mali ve teknik kurallar ile bu hukukî şahısların hak ve yükümlülüklerini EPDK belirleyecek. Kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasına ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen hukuksal bireyler ortaklaşa sorumlu olacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, dağıtıcılar, rastgele bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı öbür bir dağıtıcıya satamayacaklar. Bu kararın yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022 olacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman