Akaryakıt kaçakçılığıyla gayrete ait kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1)

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Tarz Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Vergi Metot Kanunu’nun fatura nizamına ait unsuruna eklenen kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal yahut hizmetin nev’i, ölçüsü, fiyatı, fiyatı, satışın yapılma formu, faaliyet konusu, dal yahut mükellefiyet çeşidini farklı başka yahut birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği yahut hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zaruriliği getirmeye yetkili kılınıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretleri kullanma mecburiliği getirilen eserleri imal yahut ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirasını geçmemek üzere bir evvelki hesap devrine ilişkin brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar, ayrıyeten bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol üzere özel etiket ve işaretler verilmesinden evvel bu eserler nedeniyle hesaplanan ÖTV ve KDV meblağının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak hedefiyle, Amme Alacaklarının Tahsil Yolu Hakkında Kanun’un “teminat ve değerlendirmesi” hususunda yer alan menkul mallar hariç olmak üzere, anılan hususta sayılan tipten teminat alma ve uygulamaya ait tarz ve temelleri belirlemede yetki verilecek.

Teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın belirlenmesinde; mükelleflerin vergiye ahenkleri, faaliyet alanı, tüzel statüsü, mükellefiyet mühleti, etkin yahut öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında düzmece yahut içeriği prestijiyle aldatıcı evrak düzenleme yahut kullanma istikametinde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş yahut üretim hacmi ile eser ve mükellef kümeleri dikkate alınacak.

Bu zorunluluklara uymayanlara 25 bin liradan az ve 1 milyon liradan fazla olmamak üzere, bir evvelki hesap periyoduna ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü meblağında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici aygıt mührünü kaldıran, donanım, yazılımı değiştiren, yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici aygıtın hafıza ünitelerine, elektronik devre elemanlarına, harici donanım, yazılımlarla olan ilişki sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili öteki sistemlere fizikî yahut bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ilişkin mali evrak yahut bilgilerin aygıtta kayıt altına alınmasını engelleyen, aygıttaki bilgileri değiştiren, silen, ödeme kaydedici aygıt yahut temaslı öbür donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik denetim ve kontrol sistemleri yahut ilgili başka sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı yahut başka kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken doküman, bilgi yahut dataların iletilmesini önleyen, bunların gerçeğe uygun olmayan halde iletilmesine sebebiyet verenler, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak.

Bu cürümlerin işlendiğinin inceleme sırasında tespitinde, incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcılarınca, bu tespitlere ait rapor düzenlenecek, rapor kıymetlendirme komitesinin mütalaasıyla birlikte durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. Kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması kaidesi aranmayacak.

Vadesi geçmiş borç olmayacak

Petrol Piyasası Kanunu’na nazaran, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Güç Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) belirlenen öbür lisans cinslerine ait lisans başvurusu, lisans tadili yahut lisans mühleti uzatılmasına ait taleplerin yerine getirilmesi için Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanun’un, “amme alacağı ödenmeden yapılmayacak süreçler ile süreç yapanların sorumlulukları” unsuru kapsamında vadesi geçmiş borç bulunmaması gerekecek.

Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, EPDK tarafından Gelir Yönetimi Başkanlığından temin edilecek. Buna ait yöntem ve temelleri Gelir Yönetimi Başkanlığının görüşünü alarak EDPK belirleyecek.

EPDK lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve minimum satış ölçüsü sağlama kuralları da dahil olmak üzere, teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ait olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel kaideler belirleyebilecek. Belirlenen kriter ve kaideleri sağlayamayanların lisansı sona erdirilecek.

Dağıtıcı lisansı sahibi, EPDK tarafından yetkilendirilen hukukî bireyler aracılığı ile kontrol sistemini kuracak ve uygulayacak. Kontrol sistemini kuracak ve uygulayacak hükmî bireylerde aranacak idari, mali ve teknik koşullar ile bu hukuksal bireylerin hak ve yükümlülüklerini EPDK belirleyecek. Kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasına ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen hukuksal şahıslar ortaklaşa sorumlu olacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Petrol Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, dağıtıcılar, rastgele bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı öbür bir dağıtıcıya satamayacaklar. Bu kararın yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022 olacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Bir cevap yazın